المنتور چیست؟

در دنیای دیجیتال امروز تقریبا میتوان گفت که تمام جنبه های زندگی انسان ها با این فناوری در ارتباط است. تقریبا برای انجام بسیاری از امور روزمره زندگی به این تکنولوژی نیاز دارد. یکی از جنبه های فعالیت های اقتصادی میباشد. در دنیای امروز و با شیوع ویروس کرونا تقریبا اکثر کسب و کارها به […]